Download hier de voorwaarden van Leverancier ProCardio

ProCardio Consument

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden ProCardio Consument, inclusief Annex 1 Huur;
 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ProCardio worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ProCardio;
 • Aanvullende Huurovereenkomst: een huurovereenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten huurt, gelijktijdig ProCardio deze zaken, digitale inhoud en/of diensten verhuurt;
 • AED: Automatische Externe Defibrillator
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ProCardio in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Onderhoudspakketten: Eventueel separaat af te sluiten serviceovereenkomsten in aanvulling op de standaard service die ProCardio biedt, zoals bedoeld in artikel 14 van deze Voorwaarden.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ProCardio en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ProCardio gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen; 

Artikel 2 - Identiteit van ProCardio

ProCardio B.V.,

Vlierberg 4 05B, (3755 BS) Eemnes

KvK nummer: 08190270

BTW-nummer: NL8204.83.801.B.01

T: +31353333515

E: info@procardio.nl  

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ProCardio en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ProCardio en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ProCardio voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ProCardio zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ProCardio gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ProCardio niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ProCardio onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ProCardio is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ProCardio passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ProCardio daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • ProCardio kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ProCardio op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • ProCardio zal uiterlijk bij levering van het product, of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van ProCardio waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ProCardio mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ProCardio mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ProCardio mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ProCardio hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ProCardio.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ProCardio. Dit hoeft niet als ProCardio heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ProCardio verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ProCardio niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als ProCardio aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van ProCardio bij herroeping

 • Als ProCardio de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • ProCardio vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ProCardio in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij ProCardio aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • ProCardio gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ProCardio de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • ProCardio kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als ProCardio dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ProCardio geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ProCardio de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na  levering is verbroken.

Artikel 11 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan ProCardio producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ProCardio geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ProCardio dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • ProCardio staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ProCardio er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door ProCardio, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ProCardio kan doen gelden indien ProCardio is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ProCardio, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 • ProCardio zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ProCardio kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ProCardio geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ProCardio tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ProCardio bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Standaard service

 • ProCardio biedt de consument gratis ondersteuning bij vragen over apparatuur, inzet, storingen, wetgeving, accessoires, vervangende onderdelen, bestellingen, software updates, nieuwe richtlijnen. De AED wordt geregistreerd in de database van ProCardio. ProCardio informeert de consument wanneer de elektroden/pads en/of batterij vervangen moeten worden.
 • Bij storingen aan de AED heeft de consument recht op Philips fabrieksgarantie, voor zover die strekt, welke aanspraak op die Philips fabrieksgarantie door ProCardio wordt afgehandeld. Indien en voor zover wordt vastgesteld dat enige onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden niet onder de Philips fabrieksgarantie vallen, dan komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de consument.
 • ProCardio biedt in aansluiting op de bovenstaande servicebepalingen in artikel 14 andere aanvullende Onderhoudspakketten, die de consument kan afnemen middels een separaat af te sluiten overeenkomst daartoe. Slechts op grond van die overeenkomst kan de consument aanspraak maken op onderhoudswerkzaamheden die uitsluitend onder de bepalingen van die betreffende overeenkomst vallen. 

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ProCardio voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 16 - Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument worden verzocht tot vooruitbetaling. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ProCardio te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ProCardio is gewezen op de te late betaling en ProCardio de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ProCardio gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. ProCardio kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 17 - Klachtenregeling

 • ProCardio beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ProCardio, via info@procardio.nl, onder vermelding van e-mailonderwerp “klacht”.
 • Bij ProCardio ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ProCardio binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient ProCardio in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van ProCardio niet op, tenzij ProCardio schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ProCardio, zal ProCardio naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 18 -  Persoonsgegevens

 • ProCardio verwerkt de door de Consument verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van ProCardio. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren en/of uit hoofde van een wettelijke verplichting, waaronder begrepen een recall mogelijk te maken van producten, door ProCardio dan wel door een aan ProCardio verbonden leverancier. Het is daarbij voor rekening en risico van de Consument dat ProCardio beschikt over juiste en volledige gegevens. Er vinden door ProCardio geen derdenverstrekkingen plaats.

Artikel 19 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen ProCardio en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 • Bevoegd is de rechter in het arrondissement Midden-Nederland met uitsluiting van andere rechters om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen ProCardio en de consument.

 

Annex 1 Huur

Artikel 1 – Toepasselijkheid

In geval van verhuur van producten en/of diensten van ProCardio, zoals tussen partijen overeengekomen bij Aanvullende Huurovereenkomst, gelden naast de bepalingen van de Voorwaarden eveneens de bepalingen van “Annex 1 Huur”, welke een onlosmakelijk geheel vormen met de Voorwaarden. Voor zover bepalingen tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen van Annex 1 Huur, indien partijen een huurovereenkomst overeenkomen. Overige bepalingen uit de Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2 - Huurperiode

 • De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen in de Aanvullende Huurovereenkomst en, meer specifiek:
  • indien is bedongen dat Consument het gehuurde op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop het gehuurde door ProCardio aan de Consument wordt overhandigd;
  • indien is bedongen dat ProCardio de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop ProCardio het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
  • indien is bedongen dat Consument het gehuurde op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop het gehuurde door de Consument aan ProCardio is overhandigd, tegen afgifte van een  ontvangstbewijs;
  • bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door ProCardio aan de Consument wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
 • De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Consument worden verlengd.

Artikel 3 - Schade en verlies

 • Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Consument voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan ProCardio te worden gemeld.
 • In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Consument verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan ProCardio te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Consument verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan ProCardio te overleggen.
 • In afwijking van het in artikel 2.2 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één der in artikel 2.2 omschreven wijzen.
 • Bij diefstal of (economische) total loss van het gehuurde, verplicht de Consument zich de schade aan ProCardio te vergoeden tegen de dagwaarde, vast te stellen door ProCardio. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Consument zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Consument aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door ProCardio geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
 • Voor vermiste zaken, waarvoor door ProCardio reeds de dagwaarde aan de Consument is doorbelast en die later alsnog door de Consument wordt gevonden en geretourneerd, is de Consument de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door ProCardio in mindering gebracht op de aan de Consument te retourneren  vergoeding van de dagwaarde.
 • De door of namens ProCardio gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Consument. De Consument verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Consument wordt uitgevoerd, door een door ProCardio aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door ProCardio wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door ProCardio.
 • De Consument wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 • De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van ProCardio, ongeacht de duur van de Aanvullende Overeenkomst. Indien de Consument zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Consument blijft.
 • De Consument is, behoudens schriftelijke toestemming van ProCardio, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, onder te verhuren, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 • De Consument zal ProCardio onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Consument kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij ProCardio hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Consument aan ProCardio op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
 • Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Consument, zal de Consument de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van ProCardio.
 • Indien er goede grond bestaat dat de Consument haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Consument verplicht op het eerste verzoek van ProCardio terstond genoegzame en in de door ProCardio gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Consument daaraan niet heeft voldaan, is ProCardio gerechtigd om de nakoming van haar  verplichtingen op te schorten.
 • Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Consument per Aanvullende Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Consument verlenging van de Overeenkomst wenst, dient hij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
 • Indien de Consument een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan ProCardio de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van ProCardio op schadevergoeding.
 • De waarborgsom mag door de Consument niet worden beschouwd als  een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft ProCardio echter het recht om door de Consument verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Consument aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Downloads:

Voorwaarden AED-leverancier
download

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting