V27 16-09-2021 | 16:47:28

Wat zijn de voorwaarden?

Lees de voorwaarden door voordat je jouw actie start. Zo weet je precies welke AED en dienstverlening je krijgt na het afronden van je actie. Op alle acties en donaties via buurtaed.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Wil je de voorwaarden per post ontvangen? Bel 035-3333510.

____________________________________________________________________________________________

 

Algemene voorwaarden website BuurtAED.nl

BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. BuurtAED biedt mensen via de website www.buurtaed.nl de mogelijkheid geld in te zamelen voor  een AED in een buurt. De website wordt aangeboden door de Hartstichting. Philips stelt voor elke Actie een financiële bijdrage ter beschikking. Daarnaast zijn ProCardio, de leverancier van de AED, en Kentaa, de beheerder van de website, betrokken bij dit initiatief.

Op alle acties en donaties via buurtaed.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1           Definities

Actie:  de inzamelingsactie die de Initiatiefnemer start via de Website met als doel het beschikbaar maken van een AED in een bepaalde buurt;

AED: Automatische Externe Defibrillator en de bijbehorende buitenkast die noodzakelijk is om de AED te kunnen bevestigen en beschermen;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

BuurtAED: het initiatief van de Hartstichting en Philips waarbij zij mensen de mogelijkheid bieden om geld in te zamelen voor of bij te dragen aan een AED in de buurt;

Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan een Actie;

Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, aanbieder van de Website;

Initiatiefnemer: de persoon of rechtspersoon die een Actie start;

Kentaa: Kentaa B.V., gevestigd te Arnhem, beheerder van het crowdfundingplatform (inclusief de betaalfunctie) dat gebruikt wordt voor BuurtAED.nl;

Philips: Koninklijke Philips N.V., gevestigd te Eindhoven, mede initiatiefnemer van BuurtAED, levert een financiële bijdrage aan de AED;

ProCardio: ProCardio B.V., gevestigd te Eemnes, leverancier van de AED waarvoor Actie gevoerd kan worden;

Doelbedrag: het bedrag dat ingezameld dient te worden om de AED te kunnen leveren, inclusief de bijdrage van Philips;

Website: www.buurtaed.nl.

Artikel 2          Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van een Actie, waaronder het aanmaken van de Actie, de promotie en donaties. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Initiatiefnemer of Donateur en anderzijds de Hartstichting.
 • De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Initiatiefnemer of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.

Artikel 3          Initiatief en promotie Actie

 • De Initiatiefnemer kan op de Website een Actie starten waaraan Donateurs kunnen bijdragen.
 • De Website mag uitsluitend gebruikt worden om geld in te zamelen voor een AED.
 • De Initiatiefnemer zal de instructies van de Hartstichting ten aanzien van een Actie zo veel mogelijk opvolgen.
 • Voor het aanmaken van een Actie is een account nodig. De door de Initiatiefnemer opgegeven gegevens worden gebruikt om met hem te communiceren en ervoor te zorgen dat de AED geleverd kan worden. Ook worden bepaalde gegevens opgenomen op de actiepagina. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het Privacy Statement BuurtAED.nl.
 • De Initiatiefnemer is verplicht om juiste gegevens te verstrekken.
 • Het gebruik van het account is persoonsgebonden. De Initiatiefnemer dient zijn wachtwoord geheim te houden. Een overdracht van of wijziging in het account kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ProCardio.
 • De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de promotie van de Actie en het werven van Donateurs. De Website biedt hiervoor enkele hulpmiddelen, zoals de mogelijkheid om teksten en foto’s bij een actie te plaatsen, het delen van de actie op sociale media en het op de hoogte houden van geïnteresseerden per mail.

 

Artikel 4          Doelbedrag en donaties

 • De AED kan pas worden geleverd nadat het benodigde Doelbedrag is behaald. Het toepasselijke Doelbedrag staat op de Website vermeld. Philips levert een financiële bijdrage aan het behalen van het Doelbedrag. Het toepasselijke Doelbedrag, de bijdrage van Philips en het restant dat door Donateurs moet worden ingezameld, wordt onmiddellijk zichtbaar op de actiepagina.
 • De Initiatiefnemer heeft maximaal 30 dagen de tijd om het Doelbedrag in te zamelen. In overleg met de Initiatiefnemer is het mogelijk om de duur van de Actie met maximaal twee keer 15 dagen te verlengen. De Initiatiefnemer kan een nieuwe Actie starten na afloop van een eerdere Actie. Dit is mogelijk ongeacht het resultaat van een eerdere Actie.
 • Bij het behalen van het Doelbedrag, zorgt Kentaa voor betaling van het bedrag aan ProCardio. ProCardio levert daarna de AED. Indien het Doelbedrag niet wordt behaald, kunt u een terugbetaling verwachten van de donaties voor de betreffende Actie.
 • Wanneer het Doelbedrag wordt overschreden, wordt de Actie afgerond. Een overschot, bijvoorbeeld omdat de laatste donatie groter is dan het restant tot het behalen van het Doelbedrag, wordt het overschot terugbetaald aan de desbetreffende Donateur.
 • Geen van de betrokken partijen kan een garantie afgeven dat het doen van een donatie uiteindelijk zal leiden tot het beschikbaar maken van een AED.

Artikel 5          Levering, plaatsing en onderhoud AED

 • Na het behalen van het Doelbedrag levert ProCardio de AED.
 • De Initiatiefnemer gaat bij het starten van de Actie ook een overeenkomst aan met ProCardio, onder de ontbindende voorwaarde dat binnen 30 dagen het Doelbedrag wordt behaald. Op de overeenkomst tussen de Initiatiefnemer en ProCardio zijn de algemene voorwaarden en service- en onderhoudsovereenkomst van ProCardio van toepassing. 
 • De Initiatiefnemer heeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis kunnen nemen van deze voorwaarden en deze geaccepteerd. De overeenkomst tussen Initiatiefnemer en ProCardio, en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten, kunnen door Initiatiefnemer alleen worden overgedragen aan derden, met schriftelijke toestemming van ProCardio. Ook kan Gebruiker verlangen dat Initiatiefnemer, indien deze de overeenkomst wenst over te dragen of op naam van een derde te stellen, bepaalde overdrachtsformulieren invult en/of ondertekent. In alle gevallen is en blijft daarbij relevant dat de AED beschikbaar dient te zijn en blijven voor de buurt.
 • De AED dient te allen tijde te worden geplaatst (en geplaatst blijven) binnen een straal van 150 meter van het van te voren opgegeven adres en op een plaats die voor buurtbewoners 24/7 bereikbaar is.
 • Geen van de betrokken partijen kan een garantie afgeven dat de AED te alle tijden en onbeperkt foutloos zal werken of beschikbaar zal zijn.

Artikel 6           Rechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot BuurtAED, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting of haar licentiegevers.
 • De Initiatiefnemer (en waar mogelijk de Donateur) mag via de Website geen teksten en afbeeldingen gebruiken of andere handelingen verrichten die inbreuk maken op de rechten (van intellectuele eigendom) van derden.
 • Indien en voor zover de Initiatiefnemer zelf over intellectuele eigendomsrechten op geplaatste afbeeldingen en/of teksten beschikt, verstrekt hij door het beschikbaar stellen/uploaden van dergelijke content automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie aan de Hartstichting om deze openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van BuurtAED.
 • Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen te gebruiken waarin de persoonsgegevens van derden (zoals namen, gegevens over hun gezondheid of afbeeldingen waarop zij herkenbaar zijn) te gebruiken zonder hun toestemming of een andere rechtvaardigingsgrond onder de toepasselijke privacyregelgeving.

Artikel 7          Melding van misbruik of onrechtmatig handelen

 • In geval van een vermoeden van misbruik van een account, van een Actie of van donaties, of andere onrechtmatige handelingen in verband met BuurtAED, dient de Initiatiefnemer of Donateur dit zo spoedig mogelijk aan de Hartstichting te melden door een e-mail te sturen aan info@hartstichting.nl.
 • Het staat de Hartstichting vrij om in geval van een vermoeden van misbruik, onrechtmatig handelen of handelen in strijd met deze voorwaarden, zulks naar eigen inzicht, haar dienstverlening (tijdelijk) te staken, waaronder door het opheffen van een account, het tussentijds beëindigen van een Actie en het laten terugbetalen van donaties.

Artikel 8          Aansprakelijkheid

 • Met BuurtAED wensen Hartstichting en Philips zoveel mogelijk Acties mogelijk te maken om zoveel mogelijk AED’s beschikbaar te maken in buurten. Wij brengen daarvoor geen kosten in rekening voor het beschikbaar maken van de Website, het voeren van Acties of voor donaties. Met BuurtAED wordt geen winst nagestreefd. De Hartstichting accepteert dan ook geen aansprakelijkheid in verband met BuurtAED.

Artikel 9          Overig

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.
 • Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met info@hartstichting.nl, per telefoon via 070 315 55 55 of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD.

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting