Download hier de serviceovereenkomst

Service Pack “BuurtAED”

Philips HeartStart AED

De eigenaar van de AED welke is uitgeleverd via het platform BuurtAED, hierna te noemen Opdrachtgever, en ProCardio B.V. (Vlierberg 4-5b, 3755 BS Eemnes), hierna te noemen de Opdrachtnemer, verklaren een Serviceovereenkomst te hebben gesloten conform onderstaande bepalingen:

ProCardio standaard service

 • Gratis ondersteuning bij vragen over apparatuur, inzet, storingen, wetgeving, accessoires, vervangende onderdelen, bestellingen, software updates, nieuwe richtlijnen etc. 
 • De AED wordt opgenomen in onze database.
 • ProCardio informeert u wanneer de elektroden/pads en/of batterij vervangen moeten worden.
 • Bij storingen aan uw AED hebt u recht op Philips fabrieksgarantie (ProCardio handelt dit voor u af).

Gratis Service Pack "BuurtAED"

ProCardio standaard service plus:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaarheid na een AED-inzet of storing aan uw AED.
 • uitlezing van de AED, ECG gegevens worden aan de artsen ter beschikking gesteld.
 • psychologische ondersteuning van de hulpverleners.
 • direct opnieuw gebruiksklaar maken van de AED.
 • indien nodig levering van een tijdelijke vervangende AED, zodat u nooit zonder zit.
 • ProCardio kan dankzij de eigen ondersteunende dienst deze service persoonlijk op uw locatie uitvoeren.
 • na 2,5 jaar automatische toezending van nieuwe elektroden/pads,
 • dit Service Pack "BuurtAED" is inclusief alle kosten voor vervangende materialen behorende bij regulier (door de fabrikant voorgeschreven) onderhoud gedurende de eerste 5 jaar.

Bijzondere voorwaarden Service Pack "BuurtAED"

De opdrachtgever wordt eigenaar van de AED en buitenkast en dient gedurende de looptijd van deze Serviceovereenkomst te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden om recht te houden op het gratis Service Pack "BuurtAED":

 • de AED met buitenkast wordt bevestigd op een openbare plek die 24 uur per dag beschikbaar is.
 • de buitenkast is aangesloten op een werkende stroomvoorziening i.v.m. verlichting en verwarming.
 • de AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem via www.hartstichting.nl/aed. Hierbij wordt aangegeven dat de AED altijd beschikbaar is.

Onderhoud

 • De Opdrachtnemer is verplicht tijdens de contractperiode voornoemde servicewerkzaamheden zoals beschreven onder Gratis Service Pack “BuurtAED” te verrichten tegen een tarief van € 0,- exclusief 9% BTW per AED.
 • Opdrachtnemer heeft de AED van Opdrachtgever in haar database opgenomen. Opdrachtnemer zal de materialen voor het regulier onderhoud voor de vervaldatum bij Opdrachtgever aanleveren.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de materialen in de AED.

Storing of inzet van de AED

 • Indien een AED een storing vertoont of is ingezet, dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Opdrachtnemer. Na telefonisch contact wordt besloten of de storing ter plaatse door Opdrachtnemer wordt verholpen, of dat een vervangende AED aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van de oplossing van de storing.
 • Indien de storing veroorzaakt blijkt te zijn door Opdrachtgever zelf, kunnen de kosten voor reparatie (of vervanging) en arbeidsloon (inclusief reiskosten) in rekening worden gebracht. Hierbij moet b.v. gedacht worden aan stoot-, val-, breek-, vloeistof- en waterschade en schade veroorzaakt door niet-oordeelkundig gebruik. De beoordeling hiervan geschiedt door ter zake kundige medewerkers van ProCardio en de leverancier van de AED.
 • Binnen het Service Pack "BuurtAED" worden alleen extra verbruiksartikelen (indien van toepassing) apart in rekening gebracht. Extra verbruiksartikelen kunnen o.a. zijn:
  • nieuwe electroden/pads na inzet van de AED (deze kunnen per 1-1-2018 worden gedeclareerd via de RAV; ProCardio informeert u over de procedure in uw regio)
  • nieuwe electroden/pads indien de oude zijn geopend zonder inzet of noodzaak
  • een nieuwe batterij indien de AED is gebruikt voor trainingen, niet noodzakelijke extra zelftesten, of bijvoorbeeld indien de AED is opgehangen in een onverwarmde of niet correct functionerende buitenkast.
 • ProCardio kan hiervoor de AED uitlezen om de storings- en gebruiksgeschiedenis van de AED vast te stellen.
 • Voor berekening van de kosten zullen de prijzen van Opdrachtnemer zoals gebruikt in haar webshop op www.procardio.nl gehanteerd worden.

Dekking van de Dienstovereenkomst

 • De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn alleen van toepassing op Philips HeartStart FRx AED’s.
 • Het Gratis Service Pack “BuurtAED” is alleen van toepassing indien de AED door Opdrachtgever is opgenomen in het 'landelijke reanimatie-oproepsysteem' dat in Nederland gebruikt wordt en hier ook 24/7 voor beschikbaar is. Informatie hierover is o.m. beschikbaar via hartstichting.nl.
 • Indien bij controle blijkt dat de AED waar deze Overeenkomst betrekking op heeft niet is opgenomen in dit systeem of niet 24/7 beschikbaar is, of niet in een verwarmde buitenkast is geplaatst en derhalve niet beschikbaar is voor burgerhulpverleners die via het Oproepnetwerk worden opgeroepen, vervallen de speciale rechten uit het Service Pack “BuurtAED”. Opdrachtgever zal in dit geval verder worden geholpen op basis van ProCardio Standaard Service.

Zorgplicht Opdrachtgever

 • Omdat Opdrachtgever deze AED mede ter beschikking stelt aan de omgeving (de Buurt) van Opdrachtgever, is het Service Pack “BuurtAED” samengesteld. Dit verplicht Opdrachtgever de AED te allen tijde voor de buurt beschikbaar te maken en te houden, zoals omschreven in het voorgaande artikel.
 • Indien Opdrachtgever de AED heeft verkregen door middel van Crowd funding in de Buurt (bijvoorbeeld via het platform BuurtAED) is Opdrachtgever zich ervan bewust dat de AED mede mogelijk is gemaakt door de Buurt, ook al heeft Opdrachtgever het eigendom verworven. Opdrachtgever zal in dit geval als een goed Huisvader voor de AED zorgen, en verklaart zowel de AED als de beschikbaarheid hiervan nimmer aan de oorspronkelijke Buurt te zullen onttrekken. 

Ingangsdatum Serviceovereenkomst

 • De ingangsdatum van deze Serviceovereenkomst is de datum welke vermeld staat op de pakbon van ProCardio welke behoort bij de levering van de AED waarop deze Serviceovereenkomst van toepassing is. 

Duur, Verlenging en Opzegging van de Overeenkomst

 • De contractperiode eindigt 5 jaar na aflevering van de AED.
 • Indien de Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil beëindigen is dit mogelijk. Zie hiervoor Artikel 15, lid 6 van de ALV ProCardio Consument.
 • In het jaar voorafgaand aan het beëindigen van deze overeenkomst zal Opdrachtnemer Opdrachtgever informeren over de mogelijkheden voor onderhoud in de periode na afloop. Indien Opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van deze Overeenkomst geen beslissing heeft genomen zal Opdrachtgever na afloop van deze Overeenkomst op basis van ProCardio Standaard Service worden geholpen.

Betaling

 • Facturering van extra verbruiksartikelen geschiedt op factuur. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum aan ProCardio. 

Overige Voorwaarden

 • Opdrachtgever accepteert hierbij tevens de Algemene Leverings Voorwaarden Consument of de Algemene Leverings Voorwaarden Bedrijven van ProCardio, al naargelang op hem van toepassing is. Opdrachtgever heeft deze Voorwaarden ingezien, kunnen opslaan en geaccepteerd tijdens het aanmaken van zijn crowd funding project op het BuurtAED platform.
 • Wijzigingen in of overdracht van deze Serviceovereenkomst aan een derde partij door Opdrachtgever, kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Opdrachtgever is akkoord gegaan met acceptatie van deze overeenkomst door middel van acceptatie van deze voorwaarden op het BuurtAED platform.

Downloads:

Gratis service- en onderhoudsovereenkomst
Download

Ook een BuurtAED in jouw straat?

Zamel met je buren geld in voor een AED + buitenkast met korting